En de winnaars van de Bioveiligheid Award 2017 zijn…

Op donderdag 7 december 2017 heeft DGZ de Bioveiligheid Awards uitgereikt. Dit gebeurde op de stand van DGZ op Agribex, in aanwezigheid van Vlaams minister van landbouw, Joke Schauvliege.

In de categorie vleeskalveren gaat Tom Van Loon met de trofee naar huis, de winnaar in de categorie vleesvee is veefokbedrijf Van Ter Bos en in de categorie melkvee sleept de familie Maes de felbegeerde Award in de wacht.

LEES MEER

Award

Bioveiligheid vormt het fundament van een duurzaam diergezondheidsbeleid in de veehouderij. Ook u neemt op uw bedrijf zonder twijfel een reeks maatregelen waarmee u uw dieren beschermt tegen ziekte. Immers, bioveiligheid en gezonde dieren gaan hand in hand.

Met de DGZ Bioveiligheid Award willen we de veehouders die belangrijke inspanningen leveren op het gebied van bioveiligheid aanmoedigen. De Award staat open voor alle Vlaamse melkveehouders, vleesveehouders en vleeskalverbedrijven. Een jury met vertegenwoordigers uit de sector beoordeelt de inzendingen.

Liefst 93 veehouders hebben zich ingeschreven voor de award. Uit al deze inzendingen werden er 16 bedrijven geselecteerd, die de afgelopen zomer het bezoek kregen van de jury. Op basis daarvan besliste de jury welke 9 bedrijven (3 per categorie) doorgingen naar de finale. Tot 15 november kon u uw stem uitbrengen en mee beslissen welke 3 bedrijven (1 per categorie) een award in de wacht slepen.

Op 7 december, ter gelegenheid van Agribex, worden de winnaars bekendgemaakt en de awards uitgereikt.

De DGZ Bioveiligheid Award is een initiatief van Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) en wordt mogelijk gemaakt dankzij de financiële ondersteuning door Allflex.

Prijs

Wat kunt u winnen?

Voor elke categorie – vleesvee, melkvee, vleeskalveren – wordt een award uitgereikt. Aan deze award is een geldprijs gekoppeld van 3750 euro voor de winnaars in de categorieën vleesvee en melkvee en 1500 euro voor het winnende vleeskalverbedrijf.

Daarnaast ontvangen de winnaars een gepersonaliseerd uithangbord, dat aan de ingang van het bedrijf opgehangen kan worden en waarmee men kan laten zien dat ze de trotse bezitter zijn van de DGZ Bioveiligheid Award. Zo weet elke bezoeker meteen dat u als finalist een voortrekkersrol vervult op het vlak van bioveiligheid en dat u uw verantwoordelijkheid neemt in het belang van de sector. Ook de bedrijfsdierenartsen van de winnende bedrijven, die een belangrijke schakel zijn voor een succesvol bioveiligheidsbeleid, delen in de prijzen.

Wedstrijd en deelnemen

Samen met uw bedrijfsdierenarts vult u het inschrijvingsformulier in. Er is een inschrijvingsformulier voor melkvee- en vleesveebedrijven (WordPDF) en een formulier voor vleeskalverbedrijven (Word – PDF).

Elk formulier bestaat uit twee luiken: (a) een korte checklist waarin u kunt aanvinken welke maatregelen u neemt op het gebied van bioveiligheid en (b) een tweede luik waarin u beschrijft hoe u uw persoonlijkste stempel drukt of wil drukken op bioveiligheid, of kortom, waarom u denkt een goede kandidaat te zijn voor de DGZ Bioveiligheid Award. U stuurt het ingevulde formulier vóór 15 mei 2017 naar mijnmaniervanwerken@dgz.be.

Het volledige WEDSTRIJDREGLEMENT vindt u hier.

In de tweede helft van mei 2017 voert DGZ een preselectie uit. Voor elke categorie – vleesvee, melkvee en vleeskalveren – worden er 6 bedrijven gekozen (*). Dit zijn bedrijven waarvan we op basis van het inschrijvingsformulier oordelen dat ze goed bezig zijn op het vlak van bioveiligheid en duidelijke plannen hebben om verdere stappen te zetten.

(*) Omdat er voor de categorie van de vleeskalveren slechts een beperkt aantal inschrijvingen waren, zijn er voor deze categorie slechts 4 bedrijven opgenomen in de preselectie.

Elk bedrijf dat geselecteerd is in de preselectie krijgt in de zomermaanden (eind mei tot midden augustus) het bezoek van de jury. Op basis van het verslag dat de juryleden naar aanleiding van dit bezoek maken, oordeelt de voltallige jury over elk dossier en selecteert 9 genomineerden (3 per categorie) die verder kunnen meedingen naar de award.

Op 1 oktober worden de 9 genomineerden bekendgemaakt. Via deze website kunt u, net als uw achterban en alle andere geïnteresseerden, tussen 1 oktober en 15 november kennismaken met de genomineerden en uw stem uitbrengen voor uw favoriete kandidaat in elke categorie (één per categorie). Iedereen kan éénmaal stemmen op zijn/haar favorieten. De winnaars worden uiteindelijk gekozen op basis van de publieksstemming én de juryverslagen.

Ter gelegenheid van Agribex 2017, worden de 9 genomineerden samen met hun bedrijfsdierenartsen verwacht op de stand van DGZ.  Op dat moment zullen we de 3 winnaars bekendmaken en de awards uitreiken.

Het volledige WEDSTRIJDREGLEMENT vindt u hier.

JURY

Eddy Decaesteker

Eddy Decaesteker

Adviseur dierlijke productie – melkvee, Inagro

Op een melkveebedrijf wordt heel wat gerekend en geanalyseerd om de dieren maximaal te laten renderen. Maar met de mogelijke schade ten gevolge van insleep van ziektes wordt te weinig rekening gehouden. Duidelijke, correcte afspraken met erfbetreders, het voorzien van propere bedrijfslaarzen en overall, net als een meldpunt (gsm-nummer) bij de toegang van het bedrijf zijn maatregelen die geen grote investeringen vergen en kunnen rekenen op de goodwill van de personen die met je bedrijf in contact komen.

Charlotte Brossé

Charlotte Brossé

Dierenarts DGZ

Bioveiligheid is een van de belangrijkste maatregelen om het risico op insleep en verspreiding van infecties te beperken. In het streven naar meer dierziektepreventie en minder geneesmiddelengebruik zal bioveiligheid enkel in belang toenemen. Bioveiligheid is een zeer ruim begrip dat een groot aantal maatregelen omvat. Het geheel van maatregelen dat een bedrijf neemt, moet erop gericht zijn de risico’s voor dit bedrijf zoveel mogelijk te beperken. Bovendien is het belangrijk dat het pakket maatregelen werkbaar is voor de veehouder en onderdeel wordt van de dagelijkse routine. Het consequent en correct toepassen van het geheel aan maatregelen vormt een onmisbaar onderdeel in het streven naar een verbeterde diergezondheid.

Steven Sarrazin

Steven Sarrazin

Dierenarts, Faculteit Diergeneeskunde UGent

In de huidige diergeneeskunde wint ziektepreventie – waarvan bioveiligheid een belangrijk onderdeel is – aan belang ten opzichte van de individuele geneeskunde op dierniveau. Ook al is bioveiligheid geen nieuw begrip en zijn de preventieve maatregelen die veehouders kunnen nemen al lang beschreven, toch heb ik tijdens mijn onderzoek vastgesteld dat er verbetering mogelijk is. Vaak zijn elementaire bioveiligheidsvoorzieningen, zoals bedrijfskledij en laarzen, wel aanwezig, maar worden ze onvoldoende of verkeerd gebruikt. Daarnaast is er veel “beweging” op rundveebedrijven: er worden dieren aangekocht en verkocht, er komen bezoekers langs en er wordt materiaal uitgewisseld – met alle risico’s op ziekteoverdracht van dien. Ik ben ervan overtuigd dat een goede communicatie over bioveiligheid kan helpen om een grote stap voorwaarts te zetten op het gebied van dierziektepreventie en diergezondheid.

Raf Jonckers

Raf Jonckers

Rundveehouder en lid van de raad van bestuur van DGZ

Volgens mij moet elk rundveebedrijf er in de bedrijfsvoering naar streven om met zo weinig mogelijk antibiotica vlees en melk te produceren. Om insleep van ziekten te voorkomen – en dus medicatie te vermijden – kan je maar beter aankopen vermijden. Zelf koop ik geen dieren aan, behalve af en toe een jonge dekstier. Verder doe ik de kunstmatige inseminatie bij het melkvee zelf, en laat ik de natuur - of beter de stier - zijn werk doen bij het vleesvee. Kalfjes fok ik gescheiden van de moeders op.

Nick Rutten

Nick Rutten

Projectingenieur Hooibeekhoeve

Zelf heb ik de perceptie dat landbouwers vaak onderschatten welke winst er te behalen valt uit bioveiligheid. Doorgaans gaan er kosten en/of arbeid mee gepaard – denk maar aan een aparte quarantainestal of het proper maken van de afkalfbox na elke kalving – en dat zijn uiteraard vaak terugkerende knelpunten. Daarom vind ik het belangrijk dat elke veehouder zich bewust wordt van de voordelen van een goed bioveiligheidsbeleid.

Rik Claeys

Rik Claeys

Veehouder en lid van de raad van bestuur van DGZ

Als veehouder vind ik dat er meer moet ingezet worden op bioveiligheid, dit om allerlei ziekten buiten te houden. Bedrijfskledij dragen, onbevoegden niet in de stallen laten, ongedierte bestrijden, dieren afzonderlijk plaatsen bij aankoop, enz. Dit is slechts een greep uit de maatregelen die elke veehouder zou moeten nemen. Ook binnen het bedrijf moet je alert zijn. Voorzie bv. een propere kalfbox, werk met propere handen bij het droogzetten van de koeien, enz.

Stefaan Ribbens

Stefaan Ribbens

Dierenarts DGZ

Contact

Hebt u een vraag over de DGZ Bioveiligheid Award? Neem dan contact op met DGZ via tel. 078 05 05 23 of helpdesk@dgz.be.

We wensen u succes met uw deelname!