BIOVEILIGHEID AWARD 2020

Bioveiligheid vormt het fundament van een duurzaam diergezondheidsbeleid in de veehouderij. Ook u neemt op uw bedrijf zonder twijfel een reeks maatregelen waarmee u uw dieren beschermt tegen ziekte. Immers, bioveiligheid en gezonde dieren gaan hand in hand.

Met deze tweede editie van de DGZ Bioveiligheid Award willen we de veehouders die belangrijke inspanningen leveren op het gebied van bioveiligheid aanmoedigen. Neemt u al een aantal maatregelen en bent u van plan om in de toekomst verdere stappen te zetten? Schrijf u dan in en maak kans op de DGZ Bioveiligheid Award 2020!

Alle Vlaamse melkveehouders, vleesveehouders en vleeskalverbedrijven kunnen deelnemen. Een jury met vertegenwoordigers uit de sector beoordeelt de inzendingen.

Laat ons weten hoe bioveiligheid uw manier van werken is en ding mee naar de award!

De DGZ Bioveiligheid Award is een initiatief van Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) en wordt mogelijk gemaakt dankzij de financiële ondersteuning door Allflex.

Prijs

Wat kunt u winnen?

Voor elke categorie – vleesvee, melkvee, vleeskalveren – wordt een award uitgereikt. Aan deze award is een geldprijs gekoppeld van 3750 euro voor de winnaars in de categorieën vleesvee en melkvee en 1500 euro voor het winnende vleeskalverbedrijf.

Daarnaast ontvangen de winnaars een gepersonaliseerd uithangbord, dat aan de ingang van het bedrijf opgehangen kan worden en waarmee men kan laten zien dat ze de trotse bezitter zijn van de DGZ Bioveiligheid Award. Zo weet elke bezoeker meteen dat u als finalist een voortrekkersrol vervult op het vlak van bioveiligheid en dat u uw verantwoordelijkheid neemt in het belang van de sector. Ook de bedrijfsdierenartsen van de winnende bedrijven, die een belangrijke schakel zijn voor een succesvol bioveiligheidsbeleid, delen in de prijzen.

Wedstrijd en deelnemen

1. U STUURT ONS HET INGEVULDE INSCHRIJVINGSFORMULIER

 • Samen met uw bedrijfsdierenarts vult u het inschrijvingsformulier in. Er is een inschrijvingsformulier voor melkvee- en vleesveebedrijven (WordPDF) en een formulier voor vleeskalverbedrijven (Word – PDF).
 • Elk formulier bestaat uit twee luiken: (a) een korte checklist waarin u kunt aanvinken welke maatregelen u neemt op het gebied van bioveiligheid en (b) een tweede luik waarin u beschrijft hoe u uw persoonlijkste stempel drukt of wil drukken op bioveiligheid. Kortom, waarom u denkt een goede kandidaat te zijn voor de Bioveiligheid Award van DGZ.
 • U stuurt het ingevulde formulier vóór 1 juli 2019 naar mijnmaniervanwerken@dgz.be.

Het volledige WEDSTRIJDREGLEMENT vindt u hier.

2. PRESELECTIE: DGZ SELECTEERT 18 BEDRIJVEN

 • In de loop van juli 2019 voert DGZ een preselectie uit.
 • Voor elke categorie – vleesvee, melkvee en vleeskalveren – worden er 6 bedrijven gekozen, alles samen dus 18 bedrijven. Dit zijn bedrijven waarvan we op basis van het inschrijvingsformulier oordelen dat ze goed bezig zijn op het vlak van bioveiligheid en duidelijke plannen hebben om verdere stappen te zetten.

3. JURY BEZOEKT DE 18 GESELECTEERDE BEDRIJVEN EN SELECTEERT 9 GENOMINEERDEN

 • Elk bedrijf dat de preselectie gehaald heeft, krijgt in de maanden augustus-november 2019 het bezoek van de jury. Naar aanleiding van dit bezoek stellen de juryleden een verslag op.
 • De voltallige jury neemt in december 2019 alle dossiers onder de loep en selecteert de 9 genomineerden (3 per categorie) die verder kunnen meedingen naar de award.

4. STEMMEN EN WINNAARS KIEZEN

 • Op 3 januari 2020 worden de 9 genomineerden bekendgemaakt. Via deze website kunnen u en uw achterban, net als alle andere geïnteresseerden kennismaken met de genomineerden.
 • Tot eind januari 2020 kunt u via deze website uw stem uitbrengen voor uw favoriete kandidaat binnen elke categorie (één per categorie).
 • Iedereen kan eenmaal stemmen op zijn/haar favorieten.
 • De eindwinnaars worden gekozen op basis van de publieksstemming én de juryverslagen.

5. UITREIKING BIOVEILIGHEIDSAWARD

 • Ter gelegenheid van de Agridagen 2020 zullen we bekendmaken welke 3 bedrijven de Award gewonnen hebben en de prijzen uitreiken.

Het volledige WEDSTRIJDREGLEMENT vindt u hier.

JURY

Eddy Decaesteker

Eddy Decaesteker

Adviseur dierlijke productie – melkvee, Inagro

Op een melkveebedrijf wordt heel wat gerekend en geanalyseerd om de dieren maximaal te laten renderen. Maar met de mogelijke schade ten gevolge van insleep van ziektes wordt te weinig rekening gehouden. Duidelijke, correcte afspraken met erfbetreders, het voorzien van propere bedrijfslaarzen en overall, net als een meldpunt (gsm-nummer) bij de toegang van het bedrijf zijn maatregelen die geen grote investeringen vergen en kunnen rekenen op de goodwill van de personen die met je bedrijf in contact komen.

Steven Sarazin

Steven Sarazin

Dierenarts, Faculteit Diergeneeskunde UGent

In de huidige diergeneeskunde wint ziektepreventie – waarvan bioveiligheid een belangrijk onderdeel is – aan belang ten opzichte van de individuele geneeskunde op dierniveau. Ook al is bioveiligheid geen nieuw begrip en zijn de preventieve maatregelen die veehouders kunnen nemen al lang beschreven, toch heb ik tijdens mijn onderzoek vastgesteld dat er verbetering mogelijk is. Vaak zijn elementaire bioveiligheidsvoorzieningen, zoals bedrijfskledij en laarzen, wel aanwezig, maar worden ze onvoldoende of verkeerd gebruikt. Daarnaast is er veel “beweging” op rundveebedrijven: er worden dieren aangekocht en verkocht, er komen bezoekers langs en er wordt materiaal uitgewisseld – met alle risico’s op ziekteoverdracht van dien. Ik ben ervan overtuigd dat een goede communicatie over bioveiligheid kan helpen om een grote stap voorwaarts te zetten op het gebied van dierziektepreventie en diergezondheid.

Nick Rutten

Nick Rutten

Projectingenieur Hooibeekhoeve

Zelf heb ik de perceptie dat landbouwers vaak onderschatten welke winst er te behalen valt uit bioveiligheid. Doorgaans gaan er kosten en/of arbeid mee gepaard – denk maar aan een aparte quarantainestal of het proper maken van de afkalfbox na elke kalving – en dat zijn uiteraard vaak terugkerende knelpunten. Daarom vind ik het belangrijk dat elke veehouder zich bewust wordt van de voordelen van een goed bioveiligheidsbeleid.

Rik Claeys

Rik Claeys

Veehouder en lid van de raad van bestuur van DGZ

Als veehouder vind ik dat er meer moet ingezet worden op bioveiligheid, dit om allerlei ziekten buiten te houden. Bedrijfskledij dragen, onbevoegden niet in de stallen laten, ongedierte bestrijden, dieren afzonderlijk plaatsen bij aankoop, enz. Dit is slechts een greep uit de maatregelen die elke veehouder zou moeten nemen. Ook binnen het bedrijf moet je alert zijn. Voorzie bv. een propere kalfbox, werk met propere handen bij het droogzetten van de koeien, enz.

Raf Jonckers

Raf Jonckers

Rundveehouder en lid van de raad van bestuur van DGZ

Volgens mij moet elk rundveebedrijf er in de bedrijfsvoering naar streven om met zo weinig mogelijk antibiotica vlees en melk te produceren. Om insleep van ziekten te voorkomen – en dus medicatie te vermijden – kan je maar beter aankopen vermijden. Zelf koop ik geen dieren aan, behalve af en toe een jonge dekstier. Verder doe ik de kunstmatige inseminatie bij het melkvee zelf, en laat ik de natuur - of beter de stier - zijn werk doen bij het vleesvee. Kalfjes fok ik gescheiden van de moeders op.

Stefaan Ribbens

Stefaan Ribbens

Dierenarts DGZ
Charlotte Brossé

Charlotte Brossé

Dierenarts DGZ

Bioveiligheid is een van de belangrijkste maatregelen om het risico op insleep en verspreiding van infecties te beperken. In het streven naar meer dierziektepreventie en minder geneesmiddelengebruik zal bioveiligheid enkel in belang toenemen. Bioveiligheid is een zeer ruim begrip dat een groot aantal maatregelen omvat. Het geheel van maatregelen dat een bedrijf neemt, moet erop gericht zijn de risico’s voor dit bedrijf zoveel mogelijk te beperken. Bovendien is het belangrijk dat het pakket maatregelen werkbaar is voor de veehouder en onderdeel wordt van de dagelijkse routine. Het consequent en correct toepassen van het geheel aan maatregelen vormt een onmisbaar onderdeel in het streven naar een verbeterde diergezondheid.

Contact

Hebt u een vraag over de DGZ Bioveiligheid Award? Neem dan contact op met DGZ via tel. 078 05 05 23 of helpdesk@dgz.be.

We wensen u succes met uw deelname!